Algemene Voorwaarden

                                                                                                                                                                                                                                                                         ALGEMENE VOORWAARDEN

 

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nateeko Products B.V., gevestigd te Tilburg aan de Herastraat 43-16.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden gelden voor al onze aan­biedingen, waar­on­der bijvoor­beeld wor­den begre­pen offer­tes, en voor alle overeen­komsten die wij met afnemers en weder­par­tijen, hierna “de klant”, aangaan, alsmede voor alle onderhande­lingen daar­toe, ongeacht of deze al dan niet tot een over­een­komst leiden, een en ander behou­dens voor zover door ons uitdrukke­lijk en schrif­te­lijk van deze voorwaarden is afge­weken.

1.2. Wij wijzen de Algemene Voor­waarden van de klant, waaron­der bij­voorbeeld wor­den begrepen bran­che‑voor­waar­den, uitdruk­ke­lijk van de hand.

 

Artikel 2: Totstandkoming overeen­komst

2.1. Al onze aanbiedingen zijn steeds geheel vrij­blij­vend en gel­den als een ge­heel.

2.2. Wij kunnen onverwijld na de aanvaarding onze aan­bieding her­roe­pen ook al bevat onze aan­bieding een termijn voor aan­vaar­ding en geschiedt aanvaar­ding binnen deze termijn.

2.3. De sub 2.2. genoemde mogelijk­heid hebben wij in ieder geval ge­duren­de twee werkdagen na de aan­vaarding.

2.4. Een overeenkomst geldt in ie­der geval als te zijn tot stand gekomen indien door ons met de uit­voering van een op­dracht is begon­nen of onze opdrachtbevestiging niet binnen 7 dagen verwor­pen is.

2.5. De inhoud van onze prijslijsten, drukwerken, brochures en dergelijke zijn zo nauwkeurig moge­lijk maar binden ons niet, ten­zij in de over­een­komst daarnaar uitdrukke­lijk wordt verwe­zen.

 

Artikel 3: Levering

3.1. Opgegeven of overeengekomen levertijden gelden nimmer als fata­le termijnen, ook indien (de) le­vertijden niet bij benade­ring zijn opgegeven of overeengekomen.

3.2. Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3.3. Wij leveren aan huis/bedrijf van de klant en het vervoer geschiedt voor onze rekening en risi­co, een en ander behalve in geval van leveringen beneden € 200,- (tweehonderd Euro) exclusief BTW.

3.4. Wij zijn gerechtigd in gedeelten te leveren (en te factu­re­ren).

3.5. In geval de klant de zaken niet of niet tijdig afneemt zullen wij de zaken voor rekening en risico van de klant kun­nen opslaan en de klant gedurende maximaal 8 weken in de gelegen­heid kunnen stellen om de zaken tegen voorafgaande betaling alsnog af te nemen en weg te halen van de plaats waar wij de zaken hebben opgeslagen. Alle ‑extra‑ kosten die voor ons uit het niet of niet tijdig afnemen voort­vloeien, zijn voor reke­ning van de klant en dienen bij afname alsnog even­eens vooraf betaald te wor­den.

Eventueel: De zaak is voor risico van de klant vanaf de aflevering af, of soortgelijke strekking.

Artikel 4: Keuring/controle en klachten

4.1. De klant zal bij levering en aankomst van de zaken deze keuren en controleren of de leve­ring met de over­een­komst overeenstemt, bij gebreke waarvan hij daarvan schriftelijk melding aan ons zal maken op de eventuele afleveringsbon, en in ieder geval binnen 48 uur, onder opgaaf van redenen.

4.2. De klant kan op een niet‑zichtbaar gebrek in de zaak geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd, die niet langer is dan 48 uur, nadat hij de tekortko­ming ontdekt of redelij­kerwijs had moeten ontdek­ken, bij ons terzake hier­van schriftelijk heeft geprotes­teerd onder opgaaf van rede­nen.

4.3. De klant zal ons te allen tijde de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.

4.4. De klant verliest alle rechten en bevoegdhe­den die hem ten dienste stonden op grond van een gebrek indien hij niet binnen de hierboven vermel­de termijnen en op de hierbo­ven vermelde wijze heeft geklaagd en/of hij ons niet in de gele­gen­heid heeft gesteld een gebrek te herstellen.

4.5. Retournering van het door ons geleverde kan alleen ge­schieden na onze voorafgaande schriftelij­ke toestem­ming.

 

Artikel 5: Prijzen

5.1. De in onze aanbiedingen en overige ver­melde prijzen zijn in Euro’s, en exclusief BTW en andere belas­tingen en heffin­gen, arbeids­loon, vervoer en verzeke­ring indien het fac­tuurbe­drag lager is dan € 200,- (tweehonderd Euro).

5.2. Indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in factoren die onze prijzen bepalen, zoals bijvoorbeeld ver­hoging van kostprijs, materiaal­prijzen, vervoerkosten, verze­ke­ringen, valu­ta‑wijzigingen, zijn wij gerechtigd deze in de prijs door te bereke­nen, e.e.a. ook al konden wij deze wijzi­ging voorzien.6:236 sub i BW; drie maanden criterium

 

Artikel 6: Betaling

6.1. Alle betalingen dienen zonder korting en verrekening te ge­schieden.

6.2. Alle betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze betalings­termijn geldt als een fatale ter­mijn.

6.3. Indien wij één of meer vorderingen op de klant hebben die niet voort­vloeien uit geleverde of te leveren zaken, daaron­der begrepen een vorde­ring wegens tekortko­ming van een zodani­ge overeenkomst, zal de betaling die van de klant wordt ont­vangen eerst strekken tot betaling van die vorde­ringen.

6.4. Onverminderd het bepaalde sub 6.3. strekken de door de klant gedane betalingen steeds ter betaling van alle verschul­dig­de rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen/vorde­rin­gen die het langst openstaan, zelfs al ver­meldt de klant dat voldoening betrek­king heeft op een andere of latere factuur/vordering.

6.5. In geval de klant één of meer betalingsver­plichtingen niet, niet tijdig of niet volledig na­komt, is de klant vanaf de vervaldatum aan ons een rente verschuldigd over alle te late betalingen ter hoogte van het percentage van de wettelij­ke rente vermeerderd met twee, per maand of gedeel­te van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand. Tevens is de klant alsdan de buitengerechtelijke en gerechtelij­ke incassokos­ten verschuldigd. Het bedrag van de buitengerech­telij­ke kosten bedraagt 15% van het bedrag van de achterstalli­ge betaling met een minimum van € 75,- (vijfenzeventig Euro), of zoveel meer als de wer­kelijke kosten bedragen. In geval van een procedu­re zal daarenbo­ven terzake van ge­rechte­lijke kos­ten het verschil tussen onze wer­kelijke kosten, van o.a. onze advocaat, en de door de rechter­lijke instantie toegewezen kosten aan ons verschuldigd zijn, indien wij door de gerechtelijke instantie grotendeels in het gelijk worden gesteld.

6.6. Wij zijn, ongeacht het bepaalde sub 6.2. gerechtigd om zonder opgaaf van redenen zeker­heid voor toekomsti­ge beta­lingsver­plichtin­gen van de klant te verlangen vóór (verdere) uitvoe­ring door ons van de overeen­komst.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1. Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan de klant geleverde of te leveren zaken zolang de klant onze vorderingen uit hoofde van deze of soortgelijke overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant het verschuldigde terzake van deze of soortgelijke overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van ons wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van rente en kosten.

7.2. Ondanks bovengenoemd eigendomsvoorbehoud heeft de klant het recht om de door ons geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsvoering te vervreemden.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1. Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplich­ting indien wij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstan­digheid die niet te wijten is aan onze schuld en die ook niet krachtens wet, rechtshande­ling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

8.2. Indien wij door overmacht of andere buiten­gewone omstan­dighe­den zoals hieronder vermeld, niet of niet tijdig in staat zijn om onze verplichtin­gen uit hoofde van de overeen­komst na te komen, hebben wij het recht om de over­eenkomst binnen redelij­ke termijn uit te voeren, ofwel ‑indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is‑ de overeenkomst geheel of gedeelte­lijk ontbon­den te verklaren.

Onder overmacht vallen bijvoorbeeld werkstaking, stagnatie in de aanvoer van benodigde zaken of halffabrika­ten, brand en vergelijk­bare omstandig­heden bij ons dan wel onze toeleveran­ciers.

Onder overmacht vallen ook feiten of omstandig­heden die de overeenkomst voor ons oneconomisch maken of de hiervoor om­schreven feiten en om­standigheden die te voorzien waren of voor­zien konden worden bij het aangaan van de overeen­komst.

8.3. De klant is in geval van overmacht niet gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schade­ver­goe­ding te vorderen.

Indien de overmacht 6 maanden heeft geduurd heeft de klant wel het recht te ontbinden, echter zonder recht op schadever­goe­ding.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1. Wij sluiten uitdrukkelijk ieder verdergaande aansprake­lijkheid jegens de klant uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, waar­onder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolg‑ of bedrijfsschade, behoudens de aanspra­kelijk­heid voor schade die is veroorzaakt door grove schuld.

9.2.  Indien en voorzover op ons enige aansprake­lijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk­heid te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal de waarde van hetgeen wij hebben geleverd, resp. de waarde van de factuur die betrekking heeft op de levering  van de betref­fende zaak, met dien verstande dat wij uitsluitend aansprake­lijk zijn tot een bedrag van maximaal € 2.500,- (vijfentwintighonderd Euro) per schadegeval of samenhangende reeks van ge­vallen.

9.3. Schadevorderingen ten gevolge van het hier­boven vermel­de dienen binnen één maand na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder als de klant de schade had kunnen onderkennen, bij ons schrifte­lijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door de klant.Vervalbeding korter dan een jaar is 6:236 sub g

 

Artikel 10: Ontbinding

10.1. Indien de klant één of meer van zijn ver­plichtingen voort­vloeiende uit de overeen­komst niet, niet tijdig of niet be­hoorlijk nakomt, zijn wij gerech­tigd om zonder nadere inge­bre­kestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de zaken op te schorten en/of de desbe­treffende overeen­komst ‑door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant‑ met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan ons toekomende rechten, die alle terstond opeisbaar zijn geworden.

10.2. Naast de overige aan ons toekomende rech­ten, kunnen wij de overeen­komst met de klant te allen tijde zonder nadere inge­breke­stelling en rechter­lijke tussenkomst en zonder scha­de­plichtig­heid jegens de klant ‑door middel van een schrifte­lij­ke mededeling aan de klant‑ met directe ingang ontbinden indien de klant zijn opeisbare verplich­tingen onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillisse­ment van of door de klant wordt aange­vraagd, indien surséance van betaling wordt aan­ge­vraagd, of indien de klant zijn be­drijf staakt of overdraagt dan wel substantieel wijzigt en/of be­slag onder hem wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing.

11.2. De bepalingen van de Eenvormige Wet inzake de Internationale Koop van Lichame­lijke Zaken (Wet van 15 december 1971, Stb. 780 en Stb. 781) en van het Weens Koopverdrag (Convention of the international Sale of Goods) zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichame­lijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

11.3. Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegd­heid van een Arron­dissements­rechtbank is uitslui­tend de Arrondisse­ments­rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd.6:236 sub n BW binnen een maand ageren

11.4. Het hierboven sub 11.2. bepaalde laat on­verlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale compe­ten­tieregels bevoeg­de Arron­dissementsrechtbank.

11.5. Terzake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de “I.C.C. Incoterms”, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

 

Artikel 12: Slotbepaling

12.1. Mocht één der bepalingen van deze voor­waarden ongeldig zijn en/of worden nietig ver­klaard, dan wordt daar­door de geldig­heid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van het ongeldige en/of nietig verklaarde artikel‑lid wordt geacht alsdan een bepaling te zijn overeen­gekomen, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling en de geest van het on­geldig en/of nietig verklaarde artikel‑lid het meest benadert.

12.2. Wij kunnen deze voorwaarden in de toe­komst te allen tijde wijzigen.